Přeskočit navigaci

Závody přístrojů a automatizace

Snaha řešit neuspokojivý stav v zajišťování výrobní základny pro výpočetní techniku vedla v roce 1965 k vytvoření výrobně hospodářské jednotky Závody přístrojů a automatizace (ZPA). Na jaře v roce 1965 schválilo předsednictvo vlády v sérii vládních usnesení nové uspořádání výrobně technické základny MVS. Na základě reorganizované výrobně technické základny MVS byl ustanoven dne 1. července 1965, z několika do té doby samostatných hospodářských organizací, trust podniků ZPA.

Hlavní ůkoly ZPA v oboru výpočetní techniky

Oborové ředitelství Závodů přístrojů a automatizace spolu s podřízenými organizacemi vytvořilo VHJ, jejíž nosným programem byla výroba – strojů na zpracování informací (analogových a číslicových počítačů včetně periferních zařízení), elektrických měřících přístrojů, časoměrné techniky, přístrojů pro automatickou regulaci a řízení výrobních procesů a laboratorních přístrojů [1]. Po vzniku programu JSEP v rámci států RVHP se trust podniků ZPA zabýval od počátku 70. let též výzkumem, vývojem a výrobou výpočetní techniky v oblasti mezinárodní integrace. Závody přístrojů a automatizace se skládaly z jedenácti výrobních podniků, ve kterých na konci 70. let pracovalo takřka třicet pět tisíc zaměstnanců a trust se stal největším tuzemským producentem prostředků výpočetní techniky až do roku 1989. Přímo na oboru výpočetní techniky se podílely pak tyto podniky a ústavy trustu:

  • Výzkumný ústav matematických strojů Praha
  • Výzkumný ústav automatizačních prostředků Praha
  • n. p. Aritma Praha
  • n. p. ZPA Čakovice
  • n. p. ZPA Dukla Prešov
  • n. p. ZPA Jinonice
  • n. p. ZPA Košíře
  • n. p. Metra Blansko
  • n. p. Novoborské strojírny
  • n. p. ZPA Trutnov

Projekci, instalaci a zavádění výpočetních systémů u uživatelů a vypracování aplikačních programů zabezpečovaly speciální organizace: Kancelářské stroje Praha a Datasystém Bratislava (blíže k organizační struktuře trustu viz schéma ZPA).

Organizační schéma trustu ZPA

Organizační schéma trustu ZPA

Pramen: SVOBODA, A., Kancelářské stroje, stroje na zpracování informací a pomocná zařízení ze zemí RVHP. Praha 1977, s. 242.

Hlavní podniky trustu Závody přístrojů a automatizace [2]

Výzkumný ústav automatizačních prostředků

Výzkumný ústav automatizačních prostředků (VÚAP) byl zřízen listinou ministra všeobecného strojírenství ze dne 22. června 1965, s datumem vzniku k 1. červenci téhož roku, se sídlem v Praze 8 v Karlíně [3]. VÚAP měl v náplni své činnosti provádění výzkumu regulační techniky, dálkového měření, měřících ústředen a řízení obráběcích strojů. Ústav se postupně zaměřil od vývoje jednotlivých přístrojů na rozvoj komplexních systémů automatizačních prostředků a na jeho výzkumně vývojové práce navazovaly vývojové konstrukce jednotlivých výrobních podniků a závodů. Zároveň s tím VÚAP, jako hlavní pracoviště svého oboru v republice, zabezpečoval i speciální kusové dodávky velmi složitých regulačních a řídících systémů. Za ČSSR koordinoval VÚAP rozvoj automatizačních prostředků v rámci činnosti RVHP na vývoji technických prostředků pro automatizace [4].

Závody průmyslové automatizace Čakovice

Státní hospodářská organizace Závody průmyslové automatizace Čakovice vznikla ke dni 1. července 1965 s přímou podřízeností oborovému ředitelství ZPA Praha. V průběhu 60. let vyvstala potřeba nalézt výrobce počítačů, který by navázal na vývojové práce VÚMS a dodával na čs. trh počítače nové úrovně, přičemž by používal tuzemských součástí. Dosavadní spolupráce mezi VÚMS a n. p. Artima Praha se v tomto směru příliš neosvědčila. Původní předmět činnosti ZPA Čakovice spočíval ve výrobě rozvaděčů, dispečinků, elektrických relé, reléových souprav a ovládacích zařízení s automatizací výrobních procesů v energetice. Z tohoto důvodu došlo v roce 1966 k pověření čakovického podniku výrobou výpočetní techniky.

Již v letech 1967 a 1968 dodaly ZPA Čakovice na domácí trh malé tranzistorové počítače MSP 2A, jež byly prvními sériově vyráběnými samočinnými počítači v Československu. Poté přešel podnik na zahájení výroby středních číslicových počítačů ZPA 600 a inovovanou verzi ZPA 601, které uzavřely etapu druhé generace čs. počítačů [5]. Při vývoji výpočetní techniky třetí generace se vyskytla řada problémů, které byly řešeny mezinárodní spoluprací v programu JSEP. Československo se stalo výrobcem počítače EC 1021, označovaným v jednotné řadě JSEP také R 20 A. Komerčně byla kompletní sestava tohoto počítače označována také jako ZPA 6000/20 [6]. Všechny součásti výpočetního zařízení EC 1021 byly až na nepatrné výjimky domácího původu a dodávány do ZPA Čakovice sesterskými podniky trustu ZPA.

Závody průmyslové automatizace Jinonice

Hlavní náplní podniku Závody průmyslové automatizace Jinonice byla výroba přístrojů pneumatického regulačního systému, přístrojů malé automatizace, elektrických ukazovacích a zapisovacích přístrojů a abecedně číslicových tiskáren pro zařízení JSEP. Závody průmyslové automatizace Košíře se podílely na programu výpočetní techniky řadou výrobků. Byly to především fotoelektrické snímače děrné pásky s příslušenstvím, který byly vyráběny pod ochranou známkou Křižík [7].

Metra Blansko

Podnik Metra Blansko byl v 70. letech jedním z největších výrobců elektrické měřící techniky. Ve svém výrobním programu pro výpočetní techniku se zabýval např. subdodávkami elektrických dílů pro počítač ZPA 6000/20 a diskových pamětí DP 4. V podniku byl vyráběn také rychlý řádkový děrovač štítků EC 7013 pro periferní zařízení JSEP. K rozšíření malé elektronické výpočetní techniky přispěla Metra Blansko v 70. letech elektronickými kalkulačkami.

Novoborské strojírny

Novoborské strojírny byly výrobci automatických kreslících zařízení Digigraf, Digiplán a digitalizátoru Digipos, které vyvinul VÚMS. Od roku 1983 se přesunula výroba Digigrafu do pobočného závodu n. p. Aritma v Aši.

Závody průmyslové automatizace Trutnov

Závody průmyslové automatizace Trutnov vyráběly ve spolupráci s VÚMS číslicovou a výpočetní techniku od roku 1972. Z výrobního sortimentu ZPA Trutnov se jednalo především o minipočítače ADT 4000 a ADT 4100 [8]. Obě zařízení vznikla na podkladě technického návrhu VÚMS a na základě konstrukčního zpracování v ZPA Trutnov. Přičemž minipočítač ADT 4000 byl původně koncipován jako část hybridního počítače ADT 7000, kterou ještě doplňoval analogový počítač ADT 3000 [9].

Závěr

Bližší a důkladnější zhodnocení výrobních programů i přínosu jednotlivých členů trustu pro obor čs. výpočetní techniky přesahuje bohužel vzhledem k obtížně dosažitelným archivním pramenů a omezeným informacím v dobové literatuře možnosti tohoto projektu. Tento stručný přehled by měl být tedy proto pouze jakýmsi základním vodítkem pro orientaci ve výrobní základně tohoto odvětví.

Prameny

[1] SÚA, Fond MVS, 1965, kart. 171 - Zřízení oborového ředitelství - Závody přístrojů a automatizace, Praha.

[2] Národnímu podniku Aritma Praha a VÚMS jsou věnovány vzhledem k jejich důležitosti samostatné stránky.

[3] SÚA, Fond MVS, 1965, kart. 171 - Zřízení Výzkumného ústavu automatizačních prostředků, Praha.

[4] FRK, M., HRBEK, V. a kol., 30 let československého elektrotechnického a elektrotechnického průmyslu. Praha 1978, s. 53.

[5] Více o počítačích ZPA 600 a ZPA 601.

[6] SVOBODA, A., Kancelářské stroje, stroje na zpracování informací a pomocná zařízení ze zemí RVHP. Praha 1977, s. 245.

[7] Tamtéž, s. 246.

[8] Číslicové počítače ADT 4000 a ADT 4100 konstrukčně kopírovaly řadu amerických počítačů Hewlett-Packard 2100.

[9] Tamtéž, s. 247.

Po vzniku programu JSEP v rámci států RVHP se trust podniků ZPA zabýval od počátku 70. let též výzkumem, vývojem a výrobou výpočetní techniky v oblasti mezinárodní integrace.

Závody přístrojů a automatizace se skládaly z jedenácti výrobních podniků, ve kterých na konci 70. let pracovalo takřka třicet pět tisíc zaměstnanců a trust se stal největším tuzemským producentem prostředků výpočetní techniky až do roku 1989.

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958