Přeskočit navigaci

Základní části samočinného počítače

Běžný samočinný počítač býval složen z pětice základních částí, které pracovaly na různých konstrukčních principech. Jednalo se o vstupní zařízení, paměť, řadič, aritmetickou jednotku a výstupní zařízení. Toto základní rozčlenění samočinného počítače se nazývá podle svého tvůrce, amerického matematika Johna von Neumanna (1903–1957) „von Neumannova architektura“. Jedním z hlavních znaků „von Neumannova stroje“, a tedy i samočinného počítače, je též nezávislost struktury stroje na typu řešené úlohy, přičemž počítač se programuje obsahem paměti [1].

Von Neumanova architektura počítače

Von Neumanova architektura počítače

Vstupní zařízení je určeno pro vkládání dat do počítače. Paměť je zařízení určené k uchování informací, příkazů a čísel v elektronické podobě. Řadič řídí chod celého stroje podle programu uloženého v paměti. Aritmetická jednotka je část číslicového počítače, ve které se provádějí aritmetické a jiné (např. logické) operace. Výstupní jednotka umožňuje výstup informací z počítače a převádí je do tvaru srozumitelného pro člověka. Hrubé blokové schéma počítače „von Neumannovy architektury“ vynalezené v polovině 40. let minulého století platí v takřka nepozměněné podobě i v současnosti pro většinu sériově vyráběných počítačů na celém světě [2].

Prameny

[1] HLAVIČKA, J., Architektura počítačů. Praha 1998, s. 8.

[2] Tamtéž, s. 9.

Von Neumannova architektura

Teoretický model výpočetního systému, podle něhož v podstatě pracuje každý číslicový počítač.

Jeho základem je systém řízený programem, který je uložen s daty společně v paměti.

U zrodu jeho koncepce stál americký matematik John von Neumann.

O projektu

Kdo je za projektem?

Autorem projektu Historie výpočetní techniky v Československu je Mgr. Petr Kovář. Textová část stránek vznikla v letech 2004–2005 jako diplomová práce na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Hlavním cílem tohoto webu je zmapovat historii a vývoj počítačů v Československu v letech 1950–1975.

Fotogalerie

Citát z historie počítačů

„Matematický stroj nesmí být sensačním překvapením pro mladého člověka. Musí se s ním seznámit jako s obvyklým zařízením, které je jedním z běžných prostředků k dobývání obživy.“

Antonín Svoboda
(I. celostátní konference v oboru výpočetní a organizační techniky), Praha 1958